• Objednávky na:
  • 0903 630 160, 0903 848 434
  • Otvorené
  • Podľa objednávok

Harmony Relax Centrum je chránená dielňa

CHRÁNENÁ DIELŇA – NÁHRADNÉ PLNENIE.

Každý zamestnávateľ zamestnávajúci minimálne 20 zamestnancov má povinnosť zamestnávať 3,2% podiel zdravotne postihnutých zamestnancov. Pokiaľ túto povinnosť nespĺňa má dve možnosti:

1. Zaplatiť povinný odvod úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za každého chýbajúceho zdravotne postihnutého zamestnanca.
2. Alebo zabezpečiť si náhradné plnenie cez zadanie zákazky chránenej dielni

CHRÁNENÁ DIELŃA HARMONY mala udelený štatút chránenej dielne v marci roku 2007. Sme výhodným partnerom všetkých väčších i menších spoločností, ktoré zadaním zákazky našej chránenej dielni ušetria finančné prostriedky, ktoré by inak museli platiť úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Ako protihodnotu získajú u nás služby (masáže), prispievajúce k regenerácii a relaxácii ich vlastných zamestnancov. Masáže preukázateľne prispievajú k zlepšeniu výkonnosti, odstráneniu únavy, bolesti a tým aj k zníženiu počtu návštev u lekárov.


Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, na ktorých sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu.

Pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon sú na týchto pracoviskách prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím. Chránená dielňa a chránené pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách.

Za chránenú dielňu sa považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím.

Za chránené pracovisko sa považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni.

Za chránené pracovisko sa považuje aj pracovisko, na ktorom občan so zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť. Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím.

Za chránenú dielňu alebo chránené pracovisko sa, v prípade splnenia podmienok podľa zákona o službách zamestnanosti, považuje aj výrobné družstvo invalidov.

O priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska môže písomne požiadať právnická osoba alebo fyzická osoba úrad, v ktorého územnom obvode zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím. Súčasťou žiadosti o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je popis pracovnej činnosti, pracoviska a jeho umiestnenia, pracovných podmienok a doklad o vlastníctve priestorov alebo o nájme priestorov. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá žiada o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je povinná predložiť úradu aj rozhodnutie orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.

Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska priznáva úrad na dobu neurčitú.

Priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska úrad zruší, ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, neplní podmienky podľa zákona o službách zamestnanosti alebo na základe jej písomnej žiadosti. Na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, úrad doklad o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát v prípade jeho straty, odcudzenia alebo znehodnotenia.

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, je povinná viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Ústredie a úrad vedie, zverejňuje a polročne aktualizuje na svojom webovom sídle zoznam chránených dielní a chránených pracovísk, ktorý obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom zákonom o službách zamestnanosti.

Zdroj: www.upsvar.sk

Relax Harmony je chránená dielňa